ARBEJDSMILJØ I CENTRET

For at sikre den bedst mulige kvalitet i arbejdet med børn, unge og deres
forældre, vil centret være førende i at skabe trivselsfremmende arbejdsmiljø
bygget på et solidt fagligt fundament og på social kapital, som sætter fokus
på samarbejde om kerneopgaven, retfærdighed og tillid.

Mere arbejdsmiljø

 • ARBEJDSMILJØ

  En aktiv arbejdsmiljøorganisation skal sikre, at arbejdsmiljøet altid er på dagsordenen. Både fysiske, psykiske og organisatoriske arbejdsmiljøfaktorer skal løbende vurderes, og der skal igangsættes tiltag for at imødegå belastninger. Der skal være tydelighed om strukturer, indsatser og informationer omkring arbejdsmiljøarbejdet.

 • Fokus på læring

  CSB lægger vægt på at være en visionær og udviklingsorienteret arbejdsplads med fokus på læring. Det betyder, at der er tydelige krav til metodevalg og gode muligheder for specialfaglig uddannelse og udvikling.
  Der er i centret et særlig fokus på arbejdsmiljø. Et godt arbejdsmiljø er helt afgørende for, at der kan gives et specialpædagogisk tilbud af høj kvalitet.

 • Medansvar

  Alle ansatte har et medansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø. For at understøtte dette, arbejder vi med at skabe klare rammer for løsning af kerneopgaven og tydelighed på rollefordelingen. Der er på alle niveauer i organisationen krav om teamsamarbejde og aktiv ansvarstagen for både egen og andres trivsel.

  I centret har alle medindflydelse på udvikling af opgaveløsningen. Frisættende Ledelse og mulighedstænkning skaber grundlag og rammer for proaktivt at forholde sig til og udvikle opgaven, så det meningsfulde arbejde fastholdes.

 • Åben dialog

  Der arbejdes løbende på at sikre en tydelig og åben dialog både i teamet, mellem afdelinger og på tværs af adresserne i centret. Dialogen skal sikre, at der både informeres og kommunikeres, og at der lægges vægt på, at vi sammen skaber nuancer og perspektiver på de drøftelser, der foregår.

  Der arbejdes i organisationen særligt med stressreduktion og stresshåndtering både på det individuelle og det samarbejdsmæssige plan. Centret ønsker at skabe et solidt udgangspunkt for den enkelte. Et udgangspunkt der er båret af faglig og personlig indstilling til opgaveløsningen og af trivsel for både børn og voksne.

 • Høj kvalitet

  Samtidig er en høj kvalitet i det specialpædagogiske arbejde helt afgørende for det gode arbejdsmiljø. Det gode arbejdsmiljø og den gode faglighed er hinandens forudsætninger.
  Centret er arbejdsmiljøcertificeret og arbejdsmiljøarbejdets mål, metoder og organisering er beskrevet i et arbejdsmiljøledelsessystem.

 • Tydelig kommunikation

  I centret vægtes hensigtsmæssige fysiske rammer højt for at understøtte det pædagogiske arbejde ude og inde.

  Vi lægger vægt på klar og tydelig kommunikation i en ordentlig tone, både lokalt og på tværs i organisationen. Der lægges endvidere vægt på, at der informeres hurtigt og tydeligt om alle forhold. Der er i centret tydelige strategier og procedurer for handlemuligheder før, under og efter konflikter med børn/unge. Der skal altid ske efterbearbejdning og drages læring af stressfyldte situationer for at sikre forebyggelse.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud