I CSB er opgaven altid i centrum. Udviklingen af specialpædagogik og arbejdsmiljø tager altid udgangspunkt i at sikre opgaveløsningen. Et fortsat fokus på denne udvikling af både den pædagogiske praksis og det trivselsfremmende arbejdsmiljø er en betingelse for udmøntningen af Center for Specialpædagogiske Børnetilbuds vision og mission.

Den specialpædagogiske indsats i centret tager udgangspunkt i tilgange og metoder, der på specialpædagogisk grundlag arbejder på at skabe udvikling og trivsel for barnet og give familierne øget viden om deres barns handicap. Desuden er vi meget bevidste omkring vores egen ageren i forhold til denne viden. Her har særligt Atlass tilgangen en vigtig plads i vores faglige fundament.

Den specialpædagogiske praksis i Center for Specialpædagogiske Børnetilbud bygger på fire elementer:

 • Forståelse af handicap

  …som betyder, at den pædagogiske tilgang altid tager udgangspunkt i medarbejderens nuancerede viden og indsigt i, hvad handicappet betyder for det enkelte barns måde at opfatte, forstå og forholde sig til omverdenen og dens krav på.

 • Individualisering

  Som betyder, at den pædagogiske tilgang tager udgangspunkt i og formes efter det enkelte barns forudsætninger og behov, uanset om vi arbejder med barnet alene eller sammen med andre i en mindre gruppe.

 • HELHED

  Som betyder, at den pædagogiske indsats skal sikre, at indsatsen overfor barnet er velstruktureret, sammenhængende og giver mening i forhold til barnets behov for overskuelighed. Helhed betyder i denne sammenhæng også, at centret har fokus på de miljøer, som barnet i øvrigt færdes i, som fx skole- og fritidstilbud, for at være medskabende af en helhed for barnet.

 • FORÆLDRESAMARBEJDE

  Som betyder, at forældrene altid høres og tages med på råd, når den pædagogiske indsats i forhold til barnet tilrettelægges. Forældrenes viden om deres barns særlige forudsætninger, ressourcer og behov for støtte og læring er unik. Vi respekterer forældrenes viden om deres børn, og den indgår i tilrettelæggelsen af indsatsen overfor barnet på linje med medarbejderens faglige viden og ekspertise..

SPECIALVIDEN I CENTRET

Centret har en indgående specialviden om handicap og samarbejder med organisationer i Danmark og internationalt for at sikre størst mulig udvikling af det faglige fundament i arbejdet med vores målgruppe. Centrets faglige fundament tager udgangspunkt i følgende indsatser, der bygger på anerkendt forskning og metoder.

Øvrige tilgange

Øvrige væsentlige tilgange og metoder er:

Herunder kan du læse mere om øvrige væsentlige tilgange og metoder, som vi arbejder med i CSB

Atlass

Tager udgangspunkt i et helhedsorienteret menneskesyn og arbejder med en opmærksomhed på, hvordan stress påvirker krop og psyke, samt hvordan bevidsthed om egne copingstrategier har indflydelse på trivsel. Forståelsen for barnets udfordringer er central i Atlass, mere end det er et egentligt redskab. Der arbejdes med mindfulness og viden om copingstrategier for at styrke barnets evne til at indgå relevant i forskellige miljøer. Desuden handler det som fagprofessionel om at blive bevidst om sin egen stress, coping og dennes indflydelse på omgivelserne.

TEACCH

Tager udgangspunkt i det enkelte menneskes styrker for at gøre verden mere forudsigelig og derved mindske forvirring og adfærdsproblemer, samt styrke selvstændighed og fleksibilitet.

STUDIO III

Er konflikthåndteringstænkning, der i høj grad tager udgangspunkt i den enkelte persons adfærd i forhold til at forstå og dermed også ændre konflikter. Der lægges vægt på forståelse af handicap og forståelse af reaktioner hos mennesker i konflikter. Studio III er en Low Arousal tilgang til at løse konflikter på en respektfuld og værdig måde. Low Arousal går i høj grad ud på ikke at optrappe en konflikt eller yderligere stresse en person, der i forvejen er i affekt eller meget påvirket af en stressende situation.

© Center for Specialpædagogiske Børnetilbud