ATLASS FAMILIE INDSATS

Atlass Familie Indsats (AFI) §52.3.3 (under afklaring).


Stressforståelse
Forståelse af stress er essentiel hos både sig selv og hos børnene for at kunne ændre på situationer, hvor stress er en faktor. Idet vi alle opfatter stress forskelligt, handler Atlass både om forståelse af stress og om at skabe bevidsthed om egene handlemønstre i stressende situationer.

Atlass Familie Indsats er ”lægger sig” mellem den kompenserende indsats og foranstaltningen. Indsatsen er tidsbegrænset til 6 måneder og bygger på følgende 5 grundpiller:


Hvad går forløbet ud på?
AFI er en tidsbegrænset (6 måneder) indsats, der bygger på elementer fra henholdsvis den kompenserende indsats og fra foranstaltning. Tilbuddet er opbygget omkring 4 grundpiller:

  1. Formidling af viden til forældre, barn/ung og evt. netværk samt specialpædagogisk støtte og sparring i hjemmet/nærmiljøet.
  2. Fleksibelt individuelt tilbud, der er tilpasset jeres familie og jeres hverdag.
  3. Tilbud om aflastning for det indskrevne barn/den unge en weekend pr. måned (6 i alt).
  4. Tilbud om metoder til stressreduktion og inddragelse af Mindfulness. Efter endt forløb tilbyder vi jer som forældre deltagelse i et MBSR-forløb (Mindfulness Based Stress Reduction).


Målgruppe
Målgruppen er børn og unge med handicap samt deres familier, hvor det er vurderingen, at aktivering og kompetenceudvikling af familierne og netværk skal/kan ske samtidigt med et aflastningstilbud for barnet/den unge. Tilbuddet forventes alt efter konkret målgruppe at forberede til, udskyde eller helt forebygge aflastnings- og /eller døgnanbringelse. Forældrene forventes at kunne indgå aktivt i forløbet.

Ressourcer
Forældrene forventes at kunne indgå aktivt i vejledninger og pædagogisk arbejde i hjemmet, mindfulnessforløb og familieweekender.

Det er således en indsats, der kræver et større engagement fra forældrenes side, end et aflastningstilbud. Målet er på den anden side at stille forældrene bedre og give dem nye kompetencer ift. at varetage eget barn.