Atlass- forældrekursus

Atlass har fokus på, hvordan stress påvirker hele familien samt de nære relationer og netværk. Atlass handler om at forså stress hos sig selv, og hos børn og unge med anderledes kognitive forudsætninger.

I stedet for at ændre på hinanden, ændrer vi på den situation, der gør os stressede. Måden vi håndterer stress på, er individuel, og kan overordnet opdeles i ”at løse problemerne” eller ” at være i problemerne”.

Målet med dette kursus er at sætte jer som forældre bedre i stand til at kunne være gode partnere for hinanden eller klare hverdagen alene, hvis I er eneforsørgere, således at I får draget omsorg for jer selv men også jeres børn, dels dem med diagnose og dels deres søskende.

Under hele kurset vil vi bruge Mindfulness som inspiration til stressreduktion og øget trivsel. Megen forskning lægger vægt på, at Mindfulness er hjælpsomt for mennesker, der lever under langvarige stressbelastninger. Vi vil introducere jer til teori om Mindfulness og til nogle konkrete øvelser. Vi introducerer Mindfulness som åndehuller i hverdagen; for nogle kan Mindfulness bruges som hjælp til at håndtere stress og øge nærvær.

Kursusformen vil være en vekslen mellem teori, individuelle refleksioner og drøftelser i gruppen.

På dette Atlass-kursus får du derfor:
• Perspektiver på dit samspil med din familie ud fra viden om udvikling og samspil
• Andre forældres fortællinger om måder de håndterer deres liv på
• Andre forældre og instruktørerne som sparringspartnere
• Mulighed for at få øje på ”åndehuller” og veje til selvhjælp i en trængt hverdag
Citater fra andre forældre:
…” Der bliver lagt op til, at vi er fælles om det her, og det gør, at man får lyst til at åbne op for posen. Vi lærer af hinanden. Det, jeg får ud af kurset, er et produkt af det, jeg selv giver.”
”Det har været en meget tryg ramme at være i. Og der har været god styring på kurset.”
”Der har været en meget respektfuld tilgang til svære ting, og fra dag et kunne jeg bruge den viden, jeg fik. Hele billedet af, hvad der sker i kroppen og psyken, når man er stresset, giver meget mening. Vi og vores børn har været megastressede.”
”Jeg er blevet meget bevidst om åndehuller. At både vi og vores børn har brug for dem. ”

Indhold på kurset:
 Dag 1 og 2
Introduktion til kurset. Familiesituationen, når et barn har en diagnose, herunder sorgprocesser
Coping – hvad stiller vi op med hverdagen?
Vi introducerer coping -begrebet, hvor I som forældre får mulighed for at få nye måder at klare hverdagen på.
Vi arbejder med, hvordan I, ved at tilpasse/regulere jeres coping i hverdagen, kan få adgang til en anden forståelse af den individuelle familiens vilkår samt øget trivsel.

 Dag 3 og 4
På de to dage vil vi gå nærmere i dybden med, hvorfor det at have et barn/ en ung med autisme/ADHD og andet, kan være så markant en udfordring og belastning for jer og jeres familie. Vi ser på barnets udvikling, herunder den forventelige/ den typiske og den atypiske.
Vi belyser endvidere andre relevante områder som sansning, perception og opmærksomhed, for at belyse den særlige stressfølsomhed, som ofte ses hos børn disse børn og unge.

 Dag 5 og 6
Vi går i dybden med teori og viden om stress, som kobles til fokus på coping. Vi arbejder ind i den enkelte forældres coping, og kobler den til stress og stresshåndtering. Vi belyser, hvilken type coping den enkelte benytter herunder børnene og de unges copingstrategier, samt graden af oplevet kontrol. Dette for at få fokus på at øge trivsel og sundhed i den enkelte familie.

 Dag 7
Denne dag har som funktion at være en opsamling og booster af hele Atlass kurset. Her samler vi op på temaerne fra hele kurset samt fokuserer på betydningen af coping og åndehuller fremadrettet. Der vil blive mulighed for direkte sparring i forhold til Atlass ind i den enkelte familie.

Målgruppe
Forældre

Kursusledere/undervisere
Atlass-instruktører med psykologfaglig og specialpædagogisk baggrund fra Center for Specialpædagogiske Børnetilbud og Langagerskolen, specialskole for børn og unge med Autisme/ADHD.
Se mere på: www.atlass.dk

Pris: 8000,- kr. som dækker kursusmaterialer og forplejning.
Deltagerantal: Max. 15.
Kontakt:
Maria Frostholm Wallbridge, Landsforeningen Autisme
Mail: Kursus@autismeforening.dk
Tlf. 20 57 63 30,
Merete Kirkfeldt, Center for Specialpædagogiske Børnetilbud
Mail: meki@aarhus.dk
Tlf. 4185 6133
Birgit D. S. Isene, Langagerskolen
Mail: Bdi@aarhus.dk
Tlf. 2337 0730.

Datoer for 2019
Dag 1+2: 24. og 25. april
Dag 3+4: 9. og 10. maj
Dag 5+6: 13. og 14. maj
Dag 7: 16. august
Alle dage fra kl. 9-15